Proč stojí za to nakupovat v Botyk.cz?
10 důvodů
Botyk.cz Zákaznický servis Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Marcin Filip Szmidt, IČ: 76636259, se sídlem Poděbradova 869, 547 01 Náchod (dále jen „Botyk.cz“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese http://www.botyk.cz/.
 2. Výklad pojmů
  VOP:
  všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Botyk.cz
  e-shop:
  internetový obchod Botyk.cz
  stránky e-shopu:
  stránky http://www.botyk.cz/
  prodávající:
  obchodní firma Botyk.cz
  kupující spotřebitel:
  kupující fyzická osoba, která není podnikatelem
  kupující podnikatel:
  kupující fyzické nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace.
  zboží:
  zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu.
 3. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele.
 4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.
 5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.
 6. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.
 7. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako „kupující“.
 8. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu.
 9. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad - doklad o koupi. Kupující souhlasí s vystavením dokladu o koupi bez podpisu. V případě, že kupující požádá do 20 dnů od převzetí zboží o vystavení faktury, je prodávající povinen tak učinit a fakturu kupujícímu poslat elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud kupující do konce této lhůty o vystavení faktury nepožádá, nebude možné fakturu později vystavit.

II. Předmět smluvního vztahu

 1. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží. Seznam nabízeného zboží se nachází na stránkách e-shopu.

III. Způsob objednávání, akceptace objednávky

 1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.
 2. Kupující je oprávněn zboží z tohoto katalogu objednat kdykoliv prostřednictvím e-shopu.
  V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.
 3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku.
  K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.
 3. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. V. VOP.
 4. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:
  1. na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží.
   Tento způsob platby může zvolit pouze kupující z České republiky.
  2. PayPal na e-mailový účet botyk@botyk.cz.
   Po připsání částky ve prospěch prodávajícího bude vystaven doklad o koupi, který bude spolu se zbožím odeslán kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu tímto způsobem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána ve prospěch prodávajícího.
  3. bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u mBank S.A., organizační složka, č. účtu: 670100-2207744532/6210 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky (je pouze číselný, bez písmene). Po připsání částky na účet prodávajícího bude vystaven doklad o koupi, který bude spolu se zbožím odeslán kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 5. Kupující je povinen při způsobu platby podle bodu 4. písm. b) a c) tohoto článku uvést v předmětu platby své jméno, příjmení a číslo objednávky. Pokud kupující neuvede do předmětu platby požadované údaje, prodávající neodpovídá za to, že platba bude správně přiřazena k objednávce kupujícího. V případě neúplných údajů může dojít k prodloužení doby dodání zboží nebo k odstoupení od smlouvy v souladu s bodem 8. tohoto článku.
 6. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží doklad o koupi (popř. fakturu – viz čl. I. bod 9. VOP), který slouží kupujícímu současně i jako dodací list. Doklad o koupi kupující obdrží při převzetí zboží.
 7. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží e-mailem.
 8. Pokud kupující neprovede platbu způsobem uvedeným v bodě 4. písm. b) nebo c) tohoto článku do 10 dnů od potvrzení objednávky, je prodávající od smlouvy oprávněn odstoupit. Prodávající je povinen kupujícímu doručit odstoupení od smlouvy na e-mail, kde uvede důvod odstoupení.

V. Náklady spojené s dopravou zboží a balením

 1. Prodávající je povinen zdarma zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.
 2. Prodávající doručuje zboží prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb (Česká pošta, a.s.), za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat tyto ceny:
  • – při objednávce do 1.300,--Kč při platbě PayPal nebo bezhotovostním převodem s doručením na území ČR75,--Kč
  • – při objednávce nad 1.300,--Kč při platbě PayPal nebo bezhotovostním převodem s doručením na území ČRzdarma
  • – při objednávce do 1.300,--Kč při platbě na dobírku s doručením na území ČR140,--Kč
  • – při objednávce nad 1.300,--Kč při platbě na dobírku s doručením na území ČR65,--Kč
  • – při objednávce s doručením do ostatních států Evropské unie vyjma České republiky175,-- Kč

VI. Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce.
 2. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a potvrdit, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 5. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti a svých provozních možností v co nejkratším termínu
  • – v případě bezhotovostní platby nebo PayPal obvykle do šesti pracovních dní od zaplacení kupní ceny
  • – při platbě na dobírku obvykle do pěti pracovních dní od odeslání potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.
 6. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.
 7. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce či provozovatele poštovních služeb.

VII. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 5. Podmínky řádného uplatnění reklamace:
  1. 5.1V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, osobně či písemně, na adrese Botyk.cz, Poděbradova 869, 54701 Náchod. Reklamaci může kupující uplatnit i na reklamačním formuláři, který je vystaven na stránkách e-shopu – viz odkaz formulář
   V reklamaci uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí.
   Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol - potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.
  2. 5.2K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace předal reklamované zboží na adrese Botyk.cz, Poděbradova 869, 54701 Náchod, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní.
   Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.
  3. 5.3Spolu s reklamovaným zboží je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii dokladu o koupi, faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.
  4. 5.4V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. nebo na odstranění vady opravou zboží,
  3. nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. nebo odstoupit od smlouvy.
  Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  Pokud kupující v reklamaci nesdělí, jaké právo si zvolil a neučiní tak ani bez zbytečného odkladu poté, co byl o svých právech v rámci reklamačního protokolu poučen, může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 8. tohoto článku.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  1. na odstranění vady,
  2. nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
  Neodstraní-li prodávající vadu zboží ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  2. nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  3. nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 10. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.
 11. Prodávající neodpovídá za vady, pokud
  • – kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,
  • – je zboží mechanicky poškozeno,
  • – zboží kupující svépomocí neodborně opravoval,
  • – došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,
  • – kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,
  • – kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,
  • – bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,
  • – na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.
 12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  Prodávající je povinen kupujícímu vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
  Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit.
  Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

VIII. Záruka

 1. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců. Pro kupující podnikatele prodávající poskytuje záruční dobu 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 3. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

IX. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.

XI. Autorská práva

 1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.
 2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

XII. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.
 2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané Marcinovi Filipovi Szmidtovi, IČ: 76636259, se sídlem Poděbradova 869, 547 01 Náchod na tuto adresu: Botyk.cz, Poděbradova 869, 547 01 Náchod.
 3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil.
  Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách e-shopu - viz odkaz formulář
 4. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím příslušné lhůty stanovené v bodě 1. tohoto článku.
 5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Marcinovi Filipovi Szmidtovi, se sídlem Poděbradova 869, 547 01 Náchod veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu Botyk.cz, Poděbradova 869, 547 01 Náchod bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím.
  Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.
  Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady.
 7. Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním) ponese kupující spotřebitel.
 8. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
 2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.
 4. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 5. Tyto VOP vstupují v platnost dnem 1.1.2014.